آکادمی بنیامبن صنعت کارون
  1. استقراروپیاده سازی استاندارهای ایزو (ISO)

مراحل استقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزو (ISO)

شرکت های بسیاری تصمیم به پیاده سازی استانداردهای ایزو دارند و بسیاری از کارشناسان که تصمیم گرفته اند بعنوان مشاور ایزو فعالیت کنند، تصمیم به اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو در یک سازمان را دارند. سوال مشترک بسیاری از آنها این است که مراحل پیاده سازی ایزو به چه صورت است؟

در این مطلب در خصوص مراحل پیاده سازی استاندارد های ایزو توضیحاتی را ارائه میکنیم.

انتخاب مشاور:

برای اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو بهتر است با مشاورین ایزو قراردادی نوشته شود. چرا که مشاورین ایزو می توانند با سرعت بیشتری این استانداردها را در سازمان اجرا کنند. 
(گروه مشاورین آکادمی بنیامین صنعت کارون  می تواند در اجرای پروژه های پیاده سازی ایزو همراه شما باشد.)

 

شناخت سازمان و عارضه یابی:

در این مرحله مشاور با سازمان آشنا می شود، بازدیدی از کل سازمان خواهد داشت، با مسئولین واحدها صحبت می کند و آشنا می شود و در این مسیر عارضه یابی سازمان براساس استاندارد ایزو مربوطه را انجام می دهد و آنالیز و برآوردی از فاصله سازمان تا استاندارد را در این مرحله بدست می آورد

 

;

آموزش:

در اغلب اوقات بحث آموزش برعهده مشاور است. او به کارکنان و مدیران اصول استاندارد و مستند سازی را آموزش می دهد. در برخی موارد، آموزش به سازمان دیگری سپرده می شود و مدرس از جانب این سازمان ها ارسال می شود و یا کارکنان سازمان برای آموزش به یک دوره حضوری فرستاده می شوند.

مستندسازی:

در این مرحله مستندات و رویه های اجرایی تدوین میشود و دستورالعمل های مربوطه با کمک واحدها و همراهی مشاور نوشته می شود

اجرا:

در این فاز واحدها و فرایندها باید روش ها و دستورالعمل های مختص واحد خودشان را اجرا نمایند. این مرحله و مرحله قبل (مستندسازی) معمولاً بیشترین زمان را در اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو به خود اختصاص می دهد. برخی از مشاورین، این دو مرحله را بصورت موازی پیش می برند.

ممیزی داخلی:

در این فاز پیاده سازی ایزو ، مشاور و یا چند نفر از کارشناسان سازمان که آموزش ممیزی داخلی را دیده اند، اقدام به انجام ممیزی داخلی میکنند و موارد عدم انطباق سازمان را شناسایی کرده و برای آنها اقدام اصلاحی تعریف می کنند.

هماهنگی با شرکت های صدور گواهینامه:

در این مرحله پیاده سازی ایزو معمولا مشاور با سازمان های صدور گواهینامه رایزنی کرده که این رایزنی با هماهنگی مدیران ارشد سازمان می باشدو زمان ممیزی نهایی را هماهنگ می کند. پس از انجام ممیزی نهایی، در صورت نبود عدم انطباق عمده و مهم، سازمان موفق به دریافت گواهینامه می شود.